Samarbeidsutvalg

I Barnehagelovens § 4. står det at " samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ" Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver grupper er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet legges frem for foreldreråd og samarbeidsutvalg

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

 

Foreldrerepresentanter for barnehageåret 2018/2019 er:

FAU leder og SU leder:                                     Elise Marie Steffenakk - Mammaen til Emily på Safir

FAU nestleder og SU nestleder/kasserer:            Ann Kristin Pickering  - Mammaen til Edmund på Smaragd

 

 

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html